Alene hjemme...Når man ser nedenstående beskrivelser af dværgschnauzeren anno 1935 – og ikke mindst billederne – så kan man slet ikke være i tvivl om, at hunde ændrer udseende, størrelse og type hen over årene

 

Her ses en dværgschnauzer anno 1935

Dværgschnauzer anno 1935

I bogen, hvorfra billedet stammer, kan man læse følgende:

Titel: Hundepleje og Hundeopdragelse
Praktisk Haandbog for enhver Hundeejer
Forfatter: Agnes Seeman
I. Fr. Clausens Forlag - København - 1935

Schnauzeren er af meget gammel Oprindelse - i Oldtiden var den vistnok Hyrdehund. Fra at være en forsømt og overset Race er den i det sidste halve Aarhundrede avlet frem til noget virkeligt attraaværdigt, og Tyskerne, som har Æren herfor, har med sædvanlig Grundighed fastlagt ikke mindre end hele tre Varieteter: Riesenschnauzeren, der er en fortræffelig, omend maaske noget streng Vagthund, - Schnauzeren - slet og ret - en mellemstor Hund af et bestemt, men nærmest venligt Gemyt (udmærket Rottehund) og Dværgschnauzeren, en af de mest fuldendte Dværgracer, man overhovedet har."

 


 

En anden gammel bog indeholder dette billede af en sort dværgschnauzer. (beklager kvaliteten)

Sort dværgschnauzer anno 1935
Titel: De kære Hund
Forfatter: E. Soya-Jensen
Berlingske Forlag, 1935
I denne bog står der:

Schnauzerne deles i 3 Grupper:

A: Riesenschnauzer,

B: Den almindelige Schnauzer, ogsaa kaldet Rattler Pinscher

C: Dværg Schnauzerne.

Utvivlsomt blandt de bedste Racer, der stammer fra Tyskland; de kan træffende kaldes "den tyske terrier".

A: Riesenschnauzeren (Kæmpeschnauzer) er af ret ny Oprindelse og stammer fra München, hvor den oprindelig kaldtes Bierschnauzer, hvad der rimeligvis dog er en fordrejning af Bärenschnauzer. Endnu ikke saa harmonisk af Bygning som den alm. Schnauzer; men den har dog i de sidste Aar gjort store Fremskridt, og den vil sikkert i Løbet af forholdsvis faa Aar blive en af de Racer, der kommer mest paa Tale som Vogter af Hus og Hjem.

B: Den almindelig Schnauzer er selvfølgelig endnu langt den populæreste af de 3. Den er noget større end en Foxterrier og er ligesom denne en meget aktiv og intelligent Hund med mange udmærkede Egenskaber; bla. er den en glimrende Rottehund. Peber- og saltfarvet, som den i Reglen er, kommer den aldrig til at se usoigneret ud. Den eneste Mangel ved Racen er i Grunden, at de ser bedst ud med kuperede Øren, og al Ørekupering grænser til Dyrplageri, hvis ikke den foretages af Dyrlægespecialist. I England er Ørekupering forbudt, men nægtes kan det ikke, at Racen i nogen Grad mister sit intelligente, aarvaagne Udtryk, naar Ørerne ikke kuperes.

Pudsigt nok, at Schnauzeren har et engelsk Navn, "Pinscher" kommer nemlig af det engelske Ord "to pinch" = at knibe. Det er muligt, at der er engelsk Terrierblod i den, men den er dog i mangt og meget forskellige fra de engelske Terriers ikke alene i det Ydre, men ogsaa hvad Karakter og Opførsel angaar. Jager den et Bytte, er det f.eks. karakteristisk, at medens Terrieren kun angriber med Bid, søger Rattler Pinscheren at ramme og fastholde Byttet ved Slag med Poterne. Altsaa omtrent som en Kat ville gøre det.

C: Dværgschnauzeren er vel nok lille, men er ikke behæftet med de Legemsfejl, man ellers som Regel træffer hos Hunde, der igennem Generationer ved konsekvent Avlsvalg er drevet ned i Størrelse. Der er ikke noget "Dværg" over den; tværtimod er den en robust og sund, lille Hund med et ukueligt Humør og en særdeles god Forstand. Dens Størrelse: Ikke over 28 cm i Skulderhøjde.

Til Sammenligning skal anføres, at Riesenschnauzeren maaler 60-70 cm og den almindelige Schnauzer 40-50 cm. Dværgschnauzeren har allerede nu vundet et godt Fodfæste i Danmark, og det er en Race, man kan ønske forøget Fremgang.

Schnauzerne staar som Rottejægere på Højde med de bedste Terriers, og det er ikke mindst denne gode Egenskab, der har gjort, at Racen har vundet stor Udbredelse herhjemme, skønt Avlsdyrene i det store og hele ikke har været kynologisk set videre fremragende. Dette gælder dog ikke Dværgschnauzerne, hvor allerede de først indførte Avlsdyr var fremragende.

I de senere Aar har dog ogsaa Rattler Pinscher Varieteten gjort gode Fremskridt.

En Vanskelighed har Opdrætterene haft at kæmpe mod: Racen er oprindelig dannet af Hunde af forskellig Type, og det har derfor varet længe, før Racepræget blev tilstrækkeligt fæstnet.

Endnu den Dag i Dag er det vanskeligt at faa fremavlet Rattler Pinschere med det bedst mulige Haarlag.

 


Guestbook
Opdateret d. 15.3.2008